ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al asociaţiei, fiind alcatuită din totalitatea asociaţilor.

Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii:

 1. stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. alegerea şi revocarea cenzorului sau comisiei de cenzori, după caz;
 5. înfiinţarea de filiale şi sucursale ale asociaţiei;
 6. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 7. hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării asociaţiei, precum şi asupra stabilirii destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 8. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director este organul de administrare al asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor şi administrarea curentă a activităţii asociaţiei. Consiliul Director are la data înfiinţării 3 (trei) membri, numiţi pentru o perioadă de 4 ani. Numărul de membri poate fi extins în funcţie de necesităţi.

Consiliul Director este alcătuit numai din persoane care deţin calitatea de membru al Asociaţiei. Activitatea Consiliului Director este coordonată de Preşedintele ASOCIAŢIEI FORUMUL INVESTITORILOR AUTOHTONI 2013, dl. NICULAE Ioan, care este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliului Director.

COMPONENŢA CONSILIULUI DIRECTOR

Ioan Niculae

Presedinte

Vasile Turcu

Membru

Nicolae Badea

Membru

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;
 2. prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 4. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 5. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului asociaţiei;
 6. aprobă şi modifică regulamentul intern al asociaţiei;
 7. numeşte membrii Consiliului Investitorilor Români şi aprobă Regulamentul de funcţionare al acestuia;
 8. îndeplineşte orice alte atibuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI

IOAN NICULAE

Preşedintele Asociaţiei Forumul Investitorilor Autohtoni 2013 este NICULAE Ioan, membru fondator, numit pe o perioadă de 4 (patru) ani. Preşedintele Asociaţiei Forumul Investitorilor Autohtoni 2013 este în acelaşi timp şi preşedintele Consiliului Director. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, dacă este cazul, Preşedintele emite decizii.

Preşedintele ASOCIAŢIEI FORUMUL INVESTITORILOR AUTOHTONI 2013, îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • convoacă, prezidează şi conduce Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul Director şi lucrările acestora şi propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;
 • propune strategia generală şi a programelor asociaţiei către Consiliul Director în vederea aprobării de către acesta;
 • prezintă rapoartele şi informările privind activitatea Consiliului Director;
 • stabileşte atribuţiile compartimentelor funcţionale şi a regulamentelor de funcţionare a acestora;
 • execută planificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • reprezintă şi angajează asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, de drept public sau privat, şi stă în justiţie în numele asociaţiei;
 • reprezinta asociaţia şi membrii asociaţi în relaţiile mass-media;
 • hotărăşte între sesiunile Adunării Generale a Asociaţilor asupra aspectelor legate de scopul şi obiectivele asociaţiei şi realizează atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor în intervalul dintre sesiunile acesteia;
 • poate delega o parte din atribuţiile sale, temporar sau permanent;
 • stabileşte sarcini pentru membri şi controlează modul în care acestea sunt realizate;
 • angajează patrimoniul asociaţiei;
 • organizează acţiuni concrete pentru realizarea scopului şi obiectivele asociaţiei;
 • este împuternicit să facă declaraţii publice referitoare la activitatea asociaţiei.

Powered by Cloud Business Services